Kort verslag v/d samenkomst over de toekomst v/d parochie op 25-6-2023 in Ouderkerk

Hans ten Rouwelaar, secretaris van het parochiebestuur gaf een korte presentatie na de viering waarin hij teruggreep op de eerder geformuleerde visie over de toekomst, aangevuld met de laatste ontwikkelingen. 

Kort gezegd is een groeiend financieel tekort de oorzaak van een noodzakelijke bezuiniging. Daarnaast neemt het aantal actieve pastores af en daalt ook de kerkgang. Dat alles zorgt ervoor dat het parochiebestuur heeft aangestuurd op één centraal kerkgebouw voor de hele parochie. Er is voor de St. Urbanuskerk in Amstelveen Bovenkerk gekozen omdat daar 58 % van alle parochianen woont en de kerk na de brand volledig gemoderniseerd is. Bovendien komt deze plek financieel en pastoraal gezien het beste uit de bus. Op 16 april is de gerestaureerde kerk ingewijd door onze bisschop in een feestelijke viering. Het is de bedoeling om de St. Urbanuskerk in Amstelveen Bovenkerk steeds meer als onze parochiekerk te gaan gebruiken. Koren moeten meer samen gaan werken en ook op ander vlak is er de beweging om te denken vanuit één parochie.

Wat de lokale geloofsgemeenschappen betreft is er de wens om naast de hoofdkerk in Amstelveen- Bovenkerk zo lang mogelijk plaatselijk aanwezig te blijven met een (kleiner) kerkgebouw waarin om de week gevierd wordt. Vanuit de visie van pastorale nabijheid wordt de lokale gemeenschap niet vergeten als het gaat om zorg en persoonlijke aandacht.

Voor Ouderkerk betekent dit dat het kerkgebouw moet worden verkocht en er op de plek van de kosterswoning een kapel/ontmoetingsruimte zal worden gemaakt waar men samen kan komen en kan vieren. Voor de komende drie jaar is er in Ouderkerk elke tweede en vierde (en ook de vijfde zondag) een viering. Daarnaast is er op donderdagochtend 9.30 uur een viering vooraf gaand aan de zondag waarop er geen viering is. 

De reacties op de presentatie van Hans ten Rouwelaar spitsten zich toe op vragen over de toekomst van ons kerkgebouw. Raken we dat helemaal kwijt? De werkgroep die zich heeft gericht op de toekomst van het kerkgebouw heeft in haar randvoorwaarden aangegeven dat de geloofsgemeenschap van Ouderkerk haar kerk na verkoop graag terug zou huren. Daar kon nog geen uitsluitsel over worden gegeven omdat men in afwachting was van een reactie vanuit het bisdom. Andere opmerkingen gingen over het feit dat er naast bekend informatie weinig nieuwe ontwikkelingen te melden zijn. 

Pastor Eugène Brussee besloot de samenkomst door aan te geven dat de fase waarin we nu zitten een rouwproces is. Dat heeft tot gevolg dat je nog niet zoveel bezig kunt zijn met de toekomst omdat je nog in een gevoel van afscheid zit. Maar we gaan dat samen aan. 

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.