Het doopsel is een ‘initiatiesacrament’, dat wil zeggen dat degene die gedoopt wordt, opgenomen wordt in de door Jezus gestichte gemeenschap van gelovigen: de kerk. Het doopsel is rijk aan betekenissen. Het belangrijkste symbool in het doopritueel is het water dat over het hoofd van de dopeling wordt gegoten. Water verwijst naar leven: zonder water is geen leven mogelijk, water wast en reinigt. Water speelt ook in de Schrift een grote rol. Aan het begin van het boek Genesis lezen we hoe Gods geest over de wateren zweefde. De kracht van water wordt levendig verbeeld in het verhaal van de tocht van de Hebreeën door de Rietzee: het water liet hen door en bood hen redding uit de slavernij onder de farao. Zo is het water van de doop als het ware een zuiverende doorgang naar een nieuw leven, door de vergeving die verbonden is met dit sacrament. De zalving met geurende olie duidt op de innerlijke zalving met de heilige Geest. Het gebruik van zalf is heel oud: zalf beschermt en maakt zacht. Het witte kleed verwijst naar het nieuwe leven dat de dopeling is begonnen en is de liturgische kleur voor het feest. De doopkaars die wordt overhandigd, is een uitnodiging om het licht van Jezus te volgen. De doopkaars wordt aangestoken aan de paaskaars: symbool van de verrezen Christus. Het zout wat op de tong van de dopeling wordt gelegd is een teken tegen bederf: dat hij of zij gevrijwaard mag blijven tegen het kwaad en het zout der aarde mag zijn in navolging van Jezus Christus.

Kinderdoop

Je kind laten dopen is vandaag de dag niet vanzelfsprekend. Het is een belangrijke beslissing en waar ouders goed over hebben nagedacht. Indien u uw kind wilt laten dopen, kunt u contact opnemen met pastor-diaken E. Brussee (020-4961320), email: e.brussee@rkamstelland.nl of via het secretariaat van de parochie: urbanusparochie@xs4all.nl.

Volwassendoop

Ook volwassenen die de wens te kennen geven om gedoopt te willen worden, kunnen worden gedoopt en ontvangen daarbij tevens het sacrament van het vormsel en de Eerste Communie. De keuze om je als volwassene te laten dopen is een hele stap omdat de eigen omgeving vaak niet gelovig is. Daarom is een langere tijd van voorbereiding over een periode van ongeveer een half jaar belangrijk. Deze periode dient tevens als een tijd om te ontdekken of dit werkelijk is wat je wilt en om door meer kennis van het geloof de eigen keuze te versterken. Iedereen die overweegt om deze stap te zetten of zich wil oriënteren hierop kan contact opnemen met pastor-diaken E. Brussee (020-4961320), email: e.brussee@rkamstelland.nl. Zie ook de pagina ‘Katholiek worden’. Het dopen van volwassenen vindt bij voorkeur plaats met Pasen.