Geloofsverdieping is wat het woord ook zegt: een verdieping van je geloof en als het goed is ook een verrijking van hetgeen je gelooft. Geloofsverdieping wordt ook wel catechese (letterlijk: mondeling onderricht) genoemd omdat het vaak gaat om het leren van geloofszaken, bijvoorbeeld over een bepaalde Bijbeltekst. Maar geloofsverdieping is breder dan alleen het krijgen van onderricht, omdat je ook van de ervaringen van andere mensen leert, bijvoorbeeld in een cursus of geloofsgroep. Geloofsverdieping kan op verschillende manieren, maar staat altijd in het teken van de Bijbel en de geloofstraditie. Ter voorbereiding van het ontvangen van sacramenten is ook een vorm van geloofsverdieping en onderricht nodig. Hoe dit eruit ziet staat beschreven op onderliggende pagina’s en onder het menu levensmomenten.

In de Urbanusgemeenschap zijn de volgende vormen van geloofsverdieping voor verschillende doelgroepen.

  • Voorbereiding op het doopsel voor volwassenen: voor wie katholiek wil worden
  • Kinderen: viering in de kerk; lessen over geloof op de katholieke basisschool
  • Jongeren: activiteiten, film en bezinning rond geloof voor jongeren vanaf 18 jaar.

Geloofsverdieping voor alle leeftijden:

  • Bijbelstudie: inleiding over een gedeelte van de Bijbel en gesprek hierover (bijbelwerkgroep)
  • Geloofsgroep: gesprekken over geloof
  • Alpha-cursus: (hernieuwde) kennismaking met het christelijk geloof
  • Geloven nu: oecumenische gespreksgroep waar we a.h.v. een stukje uit de bijbel zoeken we naar wat dat voor ons kan betekenen

Zie voor het cursusaanbod van de hele parochie de website van RK Amstelland.