Stichting Urbanus Ouderkerk aan de Amstel

De Stichting Urbanus Ouderkerk aan de Amstel is opgericht bij notariële akte op 20 januari 2004.
Statutaire zetel is Ouder-Amstel
Kamer van koophandel Amsterdam: registratie nummer: 34201

Postadres: Rondehoep Oost 31, 1191 KC Ouderkerk aan de Amstel,
Tel: 020-4961320
Rekeningnummer: Rabobank: NL86 RABO 0351 8218 72

De Stichting Urbanus Ouderkerk is een culturele Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) waardoor uw gift fiscaal voordelig aftrekbaar is.

Doelstelling

De Stichting Urbanus Ouderkerk aan de Amstel heeft tot doel het bevorderen van de restauratie en het behoud van de uit 1867 daterende Cuyperskerk St. Urbanus in Ouderkerk aan de Amstel
Het doel van de stichting staat in de statuten omschreven als:

Artikel 2
De stichting heeft ten doel:

  1. Het bevorderen van de restauratie en het behoud van de uit achttienhonderd zeven en zestig daterende Cuypers kerk van de Rooms Katholieke Parochie Sint Urbanus, gelegen Achterdijk 1 in Ouderkerk aan de Amstel; en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords;
  2. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:
  • het onderzoeken en aandragen van mogelijkheden tot financiering van de restauratie;
  • het in brede kring wekken van belangstelling voor de restauratie;
  • het in brede kring werven van financiële middelen die een bijdrage leveren tot de restauratie.

Bestuur van de Stichting Urbanus

  • C. Boersma
  • J. de Lange
  • P. Theeuwes

Kijk hier voor het Jaarverslag 2019 xxx
Kijk hier voor het Jaarverslag 2018
Kijk hier voor het Jaarverslag 2017