R.K.-uitvaarten in Ouderkerk aan de Amstel

Wanneer een mens sterft, leeft de geloofsgemeenschap mee. Soms komt een sterven onverwacht of veel te vroeg. Soms was het lang wachten op de dood en is het goed zo omdat een mens eindelijk kan rusten na een lang geleefd leven. Elk sterven is anders, elke mens is uniek, daarom is ook ieder afscheid anders. In een kerkelijke uitvaart willen we recht doen aan het leven en sterven van de overledene in het licht van ons geloof. Dit betekent dat we de hoop uitspreken dat de dood niet het laatste woord heeft, maar dat we mogen uitzien naar de verrijzenis waarin Christus ons voorging.

Aanmelding

In principe meldt de uitvaartondernemer het overlijden en de wensen van de nabestaanden met betrekking tot dag en tijd voor de uitvaart aan de parochie. In sommige gevallen geeft de familie het overlijden door.

Het bericht van overlijden kan direct doorgegeven worden aan de heer P. Liesker, tel 06-14181919. Mocht hij niet direct bereikbaar zijn, spreek een bericht in en dan wordt er binnen het uur door hem contact opgenomen met de melder.

Voorbereiding

De voorganger maakt een afspraak met de nabestaanden om de viering voor te bereiden. De kerkelijke uitvaart wordt begeleid en geleid door een priester, diaken, pastoraal werk(st)er of een toegewijde en toegeruste parochiaan-voorganger. Zij doen dit namens de geloofsgemeenschap. Het pastoraal team is verantwoordelijk voor de toedeling van een voorganger bij de uitvaart. Wanneer de familie een eigen voorganger tot haar beschikking heeft (priester, diaken of pastoraal werker) kan deze slechts voorgaan na overleg met het pastoraal team.

Mensen van nu staan verschillend in de binding met het geloof en de Kerk. Soms veraf, soms heel nabij. Dit heeft consequenties voor de vorm en inhoud van de uitvaartviering. Persoonlijke binding van de overledene met het geloof en de mate van binding van de nabestaanden met het geloof zijn bepalend voor de vorm en inhoud van de afscheidsviering. In het voorgesprek komt dit ter tafel.
In goed overleg met de voorganger zal de uitvaartviering samengesteld worden. De voorganger stelt voor het maken van een liturgieboekje digitaal materiaal ter beschikking.

Afscheid nemen met viering

De kerkelijke uitvaart vindt in principe plaats in de St. Urbanuskerk, op doordeweekse dagen of, bij uitzondering, op zaterdagochtend vóór 13.00 uur. Op zon- en feestdagen vinden geen uitvaartplechtigheden plaats.

In de viering staat de baar dicht bij het altaar en vlakbij de Paaskaars, symbool van de verrezen Heer en licht van hoop en eeuwig leven. Nabestaanden krijgen ruimte om persoonlijke woorden uit te spreken. Bij de laatste zegening besprenkelen we de overledene met gewijd water, verbonden met de doop waardoor hij/zij christen werd en de belofte kreeg van eeuwig leven bij God. Dat wordt nu bevestigd. Ook wordt de overledene bewierookt als eerbetoon. Zo geven we de overledene uit handen en vertrouwen hem/haar toe aan God. Na de uitvaartviering gaat de voorganger –indien gewenst- mee naar de begraafplaats of het crematorium voor het laatste afscheid.

Kruisje

Het is een goed gebruik in onze gemeenschap om voor de overledene een kruisje te maken dat tijdens de uitvaartdienst opgehangen wordt in de kerk. Op dit kruisje staan de naam, geboortedatum en overlijdensdatum van de overledene. Dit kruisje blijft gedurende maximaal een jaar hangen in de kerk. Daarna wordt het aan de nabestaanden gegeven tijdens de viering van Allerzielen. Hierover wordt u geïnformeerd door de parochie.

Collecte

Het is een traditioneel gebruik in de R.K. Kerk om tijdens een (Eucharistie)viering een collecte te houden. De opbrengst van deze collecte zal ten goede komen aan heilige missen ter nagedachtenis van de overledene en dient verder tot instandhouding van Urbanuskerk en de parochie.

Afscheid zonder viering

Een afscheid zonder kerkelijke viering is ook mogelijk. Hierbij zal de uitvaartondernemer de begeleiding doen en de leiding hebben.
Na het afscheid wordt de overledene op onze begraafplaats bijgesteld.
Het kan ook zijn dat de viering voor de overledene op een andere locatie heeft plaats gevonden. In dat geval vindt alleen de teraardebestelling plaats op onze begraafplaats.

Wanneer u niet voor een kerkelijke uitvaart kiest …

Nabestaanden van wie nu overlijden staan in veel gevallen verder af van de kerk dan vroeger. Zij regelen de uitvaart zonder de parochie in kennis te stellen van het overlijden. Uiteraard respecteren wij dat, maar soms maken wij mee dat daardoor nabestaanden tussen wal en schip vallen. Bijvoorbeeld in de viering van Allerzielen op 2 november. Dan zijn er families in de kerk die verwachten dat de namen van hun dierbaren genoemd worden. Hun namen blijken dan niet op onze lijst van overledenen te staan. Dat is een pijnlijke situatie.
Om dit te voorkomen adviseren wij dat u, wanneer u niet kiest voor een kerkelijk afscheid van uw geliefde maar zich toch verbonden voelt met de parochie, in ieder geval via een rouwkaart, briefje of email de parochie persoonlijk van uw verlies op de hoogte brengt. Indien het over uw eigen afscheid gaat: bespreek uw wensen met uw naasten.
Dat geeft allereerst de mogelijkheid dat de parochie haar deelneming kan overbrengen. Vanuit het secretariaat zal dan tevens bij de nabestaanden geïnformeerd worden wat de verdere wensen zijn: verwacht men nog pastorale aandacht? Wil men wel een kruisje voor de overledene op de gedachteniswand in de kerk? Wil men al dan niet uitgenodigd worden voor Allerzielen? etc.

Kosten

Aan de voorbereiding op de kerkelijke uitvaart en de viering zijn kosten verbonden. De hoogte van deze vergoeding wordt jaarlijks vastgesteld. Het parochiesecretariaat kan u hier nader over informeren. In principe worden deze kosten doorgegeven aan de uitvaartondernemer die ze meeneemt in de factuur van de gehele uitvaartplechtigheid die hij aan de nabestaanden stuurt.

Op de pagina Tarieven vindt u een overzicht van de kosten.

Nazorg

Na het afscheid en de uitvaart blijft de parochie op verschillende manieren verbonden met de overledene en zijn nabestaanden:

  • Nazorg. De partner van de overledene wordt na de uitvaart bezocht en indien gewenst kan er voor een langere periode bezoek komen vanuit de kerk.
  • Gebed voor de overledene (misintenties)

In de liturgie kan gebeden worden voor de overledene. Dit kan op twee manieren, door het opgeven van een intentie of door een gebedsintentie in te schrijven in het intentieboek dat in de Mariakapel ligt.

Vooraf misintentie opgeven

Wie “een mis wil laten lezen” voor een overledene, geeft (tijdig) een misintentie op aan het parochiesecretariaat. Uw intentie wordt voorgelezen tijdens de voorbede in de viering.

Opgeven gaat via urbanusparochie@xs4all.nl of tel. 020-4961320. Op woensdag- en donderdagochtend kunt u hiervoor ook langs komen. U geeft aan op welke datum en in welke viering u de intentie wilt laten lezen. Het richtbedrag voor het laten lezen van een gebedsintentie is € 12,50 per keer. Dit kunt u contant voldoen aan het secretariaat of overmaken via NL61 RABO 0351 8018 55 t.n.v. bestuur Urbanusparochie o.v.v. Misintentie.

Intentieboek in de Mariakapel

In de Mariakapel, die dagelijks open is, ligt een intentieboek waarin u uw intentie kunt schrijven. Deze intenties worden níet voorgelezen in de kerk, maar blijven bij het Mariabeeld in de kapel liggen om aan Haar te worden voorgelegd. Het is mogelijk om voor deze intentie een kaarsje op te steken in de kapel.
N.B.: ook andere gebedsintenties dan voor een overledene kunnen op deze twee wijzen worden voorgelegd.

Brochure Uit Handen Geven

Wilt u bovenstaande en andere praktische informatie nog eens rustig nalezen, dan is de brochure “Uit Handen Geven” verkrijgbaar via het secretariaat of achterin de kerk.
Hier (Link) vind u de brochure digitaal.###