Liturgie is samenkomst (gemeenschap) van gelovigen (christenen) rondom de Schrift (Bijbellezing, overweging) om hun leven te vieren (danken, bidden, zingen, luisteren) en God en elkaar te ontmoeten. Dit betreft niet alleen de Eucharistieviering (de Mis) maar geldt ook voor andere vormen van vieren: Woord- en Communievieringen, Woord -en Gebedsdiensten, een ochtend- of avondgebed, vieringen van boete en verzoening, avondwake en rozenkransgebed.

Bovenstaande is geen definitie van liturgie, maar een omschrijving ervan. Een definitie probeert ‘alles’ te zeggen, maar een omschrijving probeert belangrijke kenmerken van liturgie en hun samenhang te verwoorden. Liturgie gaat aan het hart. Wat ons ten diepste bezielt, wordt in en door de liturgie tot uitdrukking gebracht. Maar in de liturgie is het ook die Ander die handelend optreedt (sprekend, luisterend, troostend, bevrijdend, roepend, vergevend, bevestigend): God.

Liturgie werkt.
Het is een actief gebeuren,
waarin God en gemeenschap
handelend optreden
en dat beider hart raakt.

Korenplan

De zondagen worden verdeeld over de diverse koren: het Caeciliakoor, koor Elckerlyc en de kinderkoren (’t Kwetternest en de Boventoontjes). Ook het Latijns koor ‘De Duif’ zingt regelmatig in een van onze vieringen, meestal in de maand waarin er een vijfde zondag is. Wanneer er geen koor zingt, is er samenzang. In locatieblad “De Brug” kunt u vinden op welke data welk koor zal zingen.
Daarnaast is er in overleg de mogelijkheid voor een gastkoor om de liturgie op te luisteren.

Intenties

Intenties voor de vieringen kunnen opgegeven worden bij het secretariaat, Rondehoep Oost 31, tel: 020-4961320, via emailadres urbanusparochie@xs4all.nl of via een briefje in de brievenbus.
U helpt de administratie enorm indien u dan voor het komende jaar de intenties opgeeft die u wilt laten lezen voor uw dierbare overledene(n) of anderszins. U kunt afspreken op welke datum, bijvoorbeeld iedere derde zondag van de maand, u een intentie wilt laten lezen. Of op een dag van voorkeur voor een koor of voorganger.

Voor een eenmalige intentie kunt u ook gebruik maken van het formulier achter in het parochieblad en dit in de brievenbus van de pastorie doen. We zullen er dan voor zorg dragen dat dit in orde komt.
Het is een algemeen gebruik dat er een stipendium wordt gegeven voor een intentie. In onze locatie is het richtbedrag € 12,50 per intentie. Dit stipendium kunt u contant voldoen aan het secretariaat of overmaken via NL61 RABO 0351 8018 55 t.n.v. bestuur Urbanusparochie o.v.v. misintentie.