Wat is het vormsel

Het vormsel behoort, evenals de doop, tot de initiatiesacramenten. Het sacrament van het vormsel is een bevestiging (confirmatio) van de doop. Kenmerkend voor het vormsel is de gave van de heilige Geest. Het ontvangen van de Geest kan je ook helpen om op volwassenen wijze deel uit te maken van de Kerk en daar zelf ook je bijdrage aan te leveren op grond van je eigen talenten. Door dit sacrament ben je volledig lid van de kerk. Evenals het doopsel kent het vormsel een aantal symbolische handelingen, met als belangrijkste moment de handoplegging en het kruisteken met chrisma (gewijde olie) door de vormheer, over het algemeen de bisschop. Zalving met olie is een oeroud gebruik en is geneeskrachtig en verzachtend. Door de zalving ontvangen de vormelingen Christus’ Geest en de zalving verwijst naar de Gezalfde bij uitstek: Christus. De zalving gaat vergezeld door de handoplegging: een persoonlijke handoplegging door de vormheer en een gezamenlijke handoplegging door de ouders of peetouders. Het gebruik om de Geest mee te delen door handoplegging is al oud, je kunt het teruglezen in het Bijbelboek: Handelingen van de Apostelen. Het gebaar van de handoplegging drukt ook bescherming uit.

Rond de overgang naar het voortgezet onderwijs verandert er veel en wordt er veel van jonge mensen gevraagd en verwacht. Geloof en geloven zijn in deze tijd geen vanzelfsprekendheden meer, maar een bewuste, persoonlijke keuze. De geloofsgemeenschap zegt: we willen met jou meelopen op jouw levensweg. We kunnen veel van elkaar leren.

Voorbereiding op het vormsel

Het sacrament van het vormsel wordt regionaal toegediend en ook de voorbereiding hierop gebeurt indien mogelijk in regionaal verband. De leeftijd om het vormsel te kunnen ontvangen is mimimaal 12 jaar (groep 8 van de basisschool), maar wordt ook toegediend op oudere leeftijd (14 jaar, 15/16 jaar en eventueel ouder). Als methode wordt het project “In vuur en vlam” gebruikt. Aan het einde van het project kan er door de vormelingen gekozen worden om het sacrament van het vormsel wel of niet te ontvangen.

Opgeven voor het vormsel

Kan via het contactformulier aan het secretariaat of telefoon 020-4961320), of rechtstreeks bij pastor-diaken E. Brussee (e.brussee@rkamstelland.nl).