De zorg voor elkaar noemen we Caritas, maar wat is dat eigenlijk?

Caritas

Caritas is een wezenlijk deel van ons christelijk leven. Het evangelie inspireert gelovigen tot maatschappelijke inzet. Zij laten zich leiden door Jezus die in Mattheus 25 (vs. 40) zegt: “Wat je aan de minste der mijnen gedaan hebt, heb je aan Mij gedaan.” Vanuit die gedachte willen gelovigen zich bekommeren om mensen in nood: dichtbij en veraf.
Onder Caritas wordt verstaan het vanuit christelijke overtuiging gestalte geven aan de opdracht van de Kerk om dienstbaar te zijn aan de samenleving door aandacht te geven aan concrete noden en behoeften van personen en groepen van personen en daardoor bij te dragen aan het bevorderen van de sociale rechtvaardigheid.

Hoe is het georganiseerd?

In de St. Urbanuslocatie omvat de Caritas de werkgroep Caritas Ouderkerk. Ze maakt deel uit van Caritas Amstelland van de Heilige Mariaparochie waar ook Ouderkerk toe behoort. Naast het ondersteunen van plaatselijk initiatieven, coördineert Caritas Amstelland inzameling van levensmiddelen voor opvanghuizen die dat nodig hebben, geeft ze een boodschappenpakket aan huishoudens met weinig geld, is er zorg voor mensen met eenzaamheid en hulp aan vluchtelingen. Er zijn ontmoetingen met nieuwe Nederlanders middels gezamenlijke maaltijden en er is noodhulp voor mensen die tussen de wal en het schip vallen. De werkgroep Caritas Ouderkerk In de St. Urbanuslocatie omvat de Caritas voor noden dichtbij; de Bezoekgroep die ouderen, zieken en eenzame mensen bezoekt, thuis, in verpleeghuizen en ziekenhuizen, maar ook jubilarissen.

Naast de Caritas is er ook een MOWA werkgroep. MOWA staat voor: Missie en Ontwikkelings Werkgroep Amstelland. Deze werkgroep zet zich in voor projecten wereldwijd. De projecten die elders worden ondersteund zijn altijd kleinschalig en betreffen zeer gerichte hulpverlening, waarbij beheerskosten van grote hulpverleningsorganisaties kunnen worden vermeden.

Momenteel behartigt de Werkgroep Caritas ook de MOWA-activiteiten.